DOBRODOŠLI U ATLAS LOYALTY CLUB

OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I UPOTREBE LOYALTY KARTICE


Postanite korisnik pogodnosti ATLAS LOYALTY CLUB-a popunjavanjem pristupnice u odabranim prodavnicama.

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe loyalty kartice, čiji izdavač je Atlas d.o.o., Javorska bb, Sevojno, Srbija.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije ATLAS loyalty karticu. ATLAS loyalty kartice mogu se koristiti na odabranim prodajnim mestima u u Srbiji.

ATLAS loyalty kartica je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine na izabranim prodajnim mestima u Srbiji.

Lista odabranih prodajnih mesta u kojima imalac kartice može koristiti loyalty karticu nalazi se u nastavku.

Atlas Beograd – Bulevar Arsenija Čarnojevića 69a, Novi Beograd
Atlas Čačak – Bulevar oslobodilaca Čačka 151, Konjevići
Atlas Užice – Javorska bb, Sevojno

ATLAS loyalty karticu može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje izvrši kupovinu I ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na jednom od prodajnih mesta koja su uključena u Loyalty program.

Pojedino fizičko lice postaje član Loyalty club-a ukoliko su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni. Pojedinac popunjavanjem pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka, privrednom društvu Atlas d.o.o., Javorska bb, Sevojno.

Nakon izdavanja loyalty kartice, imalac ove kartice postaje član ATLAS LOYALTY CLUB-a. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu ATLAS loyalty karticu. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti.

ATLAS loyalty kartica nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. ATLAS može, na mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti.

Izdavač i vlasnik loyalty kartice je ATLAS d.o.o. I na njen zahtev kartica mora biti vraćena.

Izdavač, Atlas d.o.o, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje preuzimanjem loyalty kartice.

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja ATLAS loyalty programa i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

5.1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član Loyalty programa preuzimanjem kartice potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom loyalty kartice.

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine - svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored ATLAS, na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi

Imalac ATLAS loyalty kartice je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi ATLAS d.o.o., u sedištu  privrednog društva Javorska bb, Sevojno, Srbija.

Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca loyalty kartice biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima Atlas d.o.o., povezanih kompanja i njihovih poslovnih partnera.

Rukovalac ličnih podataka može u gorenavedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca loyalty kartica Atlas d.o.o., koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca loyalty kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gorenavedene svrhe.

Imalac loyaty kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje preuzimanjem loyalty kartice.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti ATLAS loyalty karticu.

Imalac ATLAS loyalty kartice može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca loyalty kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi ATLAS d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član Loyalty programa.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu service@atlasuzice.com, zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac loyalty kartice odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na ATLAS prodajnim mestima, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

Loyalty kartica ATLAS d.o.o funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada član ATLAS LOYALTY CLUB-a svojim kupovinama u bonitetnom periodu dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu sa važećom tabelom bonitetnih razreda ATLAS LOYALTY CLUB-a. Kada korisnik kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na celokupnu vrednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred. Popusti se obračunavaju na redovne popuste kompanije ATLAS a visina dodatnog popusta naznačena je u tabelama u nastavku

LIMIT ZA DOBIJANJE
(broj bodova)*
VISINA DODATNOG POPUSTA
3002%
5003%
1.0005%
2.0007%
5.00010%

Dodatni popusti ne važe za akcijske garniture i tokom rasprodaje izloženih modela, dok se tokom sniženja primenjuju sledeće visine dodatnog popusta


LIMIT ZA DOBIJANJE
(broj bodova)*
VISINA DODATNOG POPUSTA
5002%
2.5003%

*1 bod = 1.000 rsd

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na period od pet godina. Nakon toga kompanija zadržava pravo da korisniku dodeli visinu dodatnog popusta ostvarenog u prethodnom periodu ili da navedeni popust ukine.

Prilikom plaćanja potrebno je priložiti karticu ATLAS LOYALTY CLUB-a. Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste. Bez priložene kartice ATLAS LOYALTY CLUB-a nije moguće iskoristiti ni druge pogodnosti.

ATLAS Loyalty kartica imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno.

Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima loyalty kartice telefonom, sms/mms-om i e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.atlasuzice.com.

Izdavač zadržava pravo dodeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj proceni.

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti loyalty karticu. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

Kartica ne važi za akcijske modele i na odabrane proizvode koji su na akciji. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici. Tokom sniženja važe uslovi navedeni u POGODNOSTI.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti loyaty kartice.

ATLAS d.o.o. ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, elektronskom poštom na e-adresu: service@atlasuzice.com

Gubitak ili krađu loyalty kartice prijavite na mail service@atlasuzice.com Izdavač će vam poslati novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave.

Sve informacije u vezi sa ATLAS Loyalty programom mogu se dobiti na sajtu www.atlasuzice.com.

U slučaju da je loyalty kartica otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

ATLAS loyalty kartica važi do pisanog opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac ATLAS loyalty kartice može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavača navedenom u prethodnoj tački, ili elektronskom poštom na e-adresu: service@atlasuzice.com, zahtevati da ATLAS d.o.o. prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz Loyalty programa i odreći se vlasništva ATLAS loyalty kartice i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

Ako ATLAS loyalty karticom u roku od pet godina nije obavljena nijedna kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu www.atlasuzice.com

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja Loyalty programa i poništenja loyalty kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.

Učlanjenjem u neki od programa korisnici dobijaju loyalty karticu sa određenom šemom vernosti, koja omogućava razne pogodnosti prilikom kupovine (popust, bodovanje, sms obavežtenja o kolekcijama i akcijama, i sl.)